شما در انجمن های ما ثبت نام نکرده اید یا هنوز وارد نشده اید . در صورتی که عضو نیستید همین حالا ثبت نام کنید.    
انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان

Help

فروشگاه طب اسلامی ، سنتی ، موادآرایشی ، بهداشتی و پوستی ارگانیک اسرار الشفاء


بازگشت   انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان > اسلام > ادیان ، مذاهب و فرق دیگر


پاسخ
 
LinkBack ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی 28-06-2012, 02:33   #1
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض برسی آﻓﺮﯾﻨﺶ زن در ادﯾﺎن

آﻓﺮﯾﻨﺶ زن در ادﯾﺎن

ﻣﻌﻨﺎي واژه «اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت»


واژه ی اسرائیلیات جمع است و مفرد ان اسرئیلیه است.اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد از « اﺳﺮاﺋﯿﻞ » در اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺪ اﻋﻼي ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ . ﭘﺪر دوازده ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ او منسوبند و انها را بنی اسرائیل میگویند.واژه بنی اسرائیل در قران هم امده است (از جمله مائده 78،اسرا 4 و نحل 76)اگر چه واژه اسرائیلیات بر داستانهایی اطلاق میشود که از منابع یهودی نقل شده باشند،اما علمای تفسیر و حدیث این وازه را به معنای عام تری به کار میبرند؛که شامل داستانهای یهودی و غیر یهودی میشود.لذا این واژه در اصطلاح تفسیر و حدیث بر همه اساطیر یهودی و چه نصرانی اطلاق می شود.حتی برخی از مفسران و محدثان احادیث جعلی یهود و دشمنان اسلام را به نام اسلام گسترش داده اند،اسرائیلیات نامیده با اینکه اصل و ریشه ایی نداشته اند.به کار بردن اسرائیلیات بر این بوده که رنگ و بوی یهودی در این داستانها،و همین گونه در مجهولات قابل لمس بوده است!1ﮐﯿﻔﯿﺖ راهﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ


ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﯽ، و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻮن آن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻫﻠﯽ، آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم، ﻋﺪهاي از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻬﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺎن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﯾﻬﻮد را ﮔﺎه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ”ﺻﺤﺎﺑﻪ“ ﺑﻮدن، ﮔﺎه آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ”اﺳﻼﻣﯽ“ ﺑﻮدن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﺪه، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي آن ﺑﺮﺷﻤﺮد، ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﯾﻬﻮدي و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدي ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪن، ﮐﻨﺠﮑﺎوي و ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻸ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه در داﺳﺘﺎﻧﺎﻫﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺪون ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎي ﯾﻬﻮدي ـ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺪه، ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮودن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ، در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ، ﭼﻬﺮة ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎب ﻗﺮآﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺮده ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻮارد داﺳﺘﺎن آدم و ﺣﻮا و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺗﻮرات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺮي، اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮآﻧﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﻮد ﻃﺒﺮي ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

قران از این ابایی ندارد که بگوید انچه اورده در ماهیت با معارف کتابهای پیشین یگانه است،البته این نه بدان معنی ست که پیامبر اسلام،با مطالعه،بررسی و نقد کتاب ها و اموزه های ادیان پیشین اقتباسی از انها انجام داده باشد و سپس ان را تکمیل کرده باشد.بلکه از ان روست که منشا همه این کتابها یکی است و از نرد خدا می ایند.
اما قران هم به این اشاره میکندکه علمای یهودی و نصرانی،بخصوص علمای مذهبی یهود،کتاب اسمانی حضرت موسی را مانند شئی اسرار امیز خصوصی نگه میداشتند و گاه حقایقی از ان را کتمان میکردند و گاه نیز تحریفاتی را در ان اعمال میکردند.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺮآن و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ، و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎرف ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﺟﻤﺎﻟﯽﺗﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﺳﺖ ﭼﻨﺪم (ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ) داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا، ﻣﯿﻮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ، ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺑﻬﺸﺖ و... اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرات در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪود، آدم ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ، و دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ آدم ﺑﻪ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮد، او را از ﺧﻮردن درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد، و ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ آدم از درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺨﻮرد ، و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ، و ﺣﺘﯽ از ﺗﻮﺣﯿﺪ دور ﻣﯽرود و ﺗﻌﺒﯿﺮ «ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن» را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد... ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد، ﻧﻪ ﺧﺪاي واﺣﺪ. اﻣﺎ ﺧﺪاي ﻗﺮآن «ﻓﺎلهمها ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﻬﺎ» را، اﻣﺘﯿﺎز آدﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي آدم را ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، آﻣﻮزش ﯾﺎﻓﺘﻦ «تماﻣﻲ اسماء».در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻮا، و ﻧﻘﺶ او در ﺣﻮاث ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرات
ﺑﻪ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ، و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮرات، و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﯿﻞ، ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎي ﺣﻮاء ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎوي دارﻧﺪ، و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺶ آدم ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ، و اﯾﻦ ﺣﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﻔﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ...
ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻮي ﻧﮋاد-نشریه سفیر

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following User Says Thank You to mahdishata For This Useful Post:
قدیمی 28-06-2012, 02:50   #2
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻮاء و ﻧﻘﺶ او از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮآﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮرات و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آن. ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي و ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎي اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻫﺮ دو راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻮرات ﺑﮑﻨﯿﻢ:


ﺗﻮراتﺗﻮرات رﺳﻤﯽ، ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺎﺟﯿﻞ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 39 ﮐﺘﺎب اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﻮرات، ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮرات دﯾﮕﺮي ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻫﻤﺮاه ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﯾﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻬﻮد ﭘﺲ از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، اول: ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا، ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺪهاي از ﺳﺒﻂ ﻻوي، دوم: ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺒﻄﻬﺎي ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
ﻓﺮﻗﻪ اول ﺷﻬﺮ ﻗﺪس (اورﺷﻠﯿﻢ) را ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻮه «ﺟﯿﻬﻮن» ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده او ﺑﺮزگ ﺷﻤﺮده. ﻓﺮﻗﻪ دوم ﻧﺎﺑﻠﺲ (ﺷﮑﯿﻢ) را ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ، و ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﮐﻮه ﺟﺮزیم ﮐﻮه ﻣﻘﺪس و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را «ﻋﺒﺮاﻧﯿﻬﺎ» ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ، و ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ را ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ، ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺎم وﯾﮋهاي ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮوه اول را ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ، اﻣﺎم ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﺎﺑﻠﺲ را «ﺳﺎﻣﺮي»ﻫﺎ ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮرات را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ (ع) داد، آن ﺣﻀﺮت ﺳﺒﻂ ﻻوي را ـ ﮐﻪ ﺧﻮدش از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ـ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮرات اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد، آﻧﺎن ﺗﻮرات را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را در «ﺗﺎﺑﻮت» ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ، و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺒﻄﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دادﻧﺪ. ﺗﻮرات ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در دﺳﺖ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺎرت ﺑﺎﺑﻞ، آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮرات را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل 586 ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد، در ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺒﺮاﻧﯿﻮن و ﺳﺎﻣﺮﯾﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﻮرات ﺑﺪﻫﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﺎن در ﺣﺎل اﺳﺎرت در ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮرات را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، و در اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﯾﺮا ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ:

1- ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

2- ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮرات را ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.

3- ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ آن را داده اﺳﺖ (و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺖ) ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.

«ﻋﺰرا» اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدي ﻧﻮ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد، آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ.ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﺎﺑﻞ، دوﺑﺎره ﻋﺒﺮاﻧﯿﯿﻦ ﺳﺮﺟﺎي ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺮﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ. دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺮﯾﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺪام ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴﯽ (ع) رواج داﺷﺖ. ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎري از ﯾﻬﻮد ﺳﺎﻣﺮي ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ، و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ او اﻗﺪام ﻧﮑﺮد، ﻋﺒﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ او ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ... اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪي ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻧﺠﯿﻠﯿﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس» ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮرات ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﻬﺎﺳﺖ، اﻣﺎ ﺧﻮد ﯾﻬﻮد ﺗﻮرات را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻮرات ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﯾﻬﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آﺷﻨﺎﺗﺮﻧﺪ. ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮد، ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، و ﺑﺮاي ﺑﺎر اول در ﺳﺎل 1978م در ﻣﺼﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻮرات ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺎﻣﺮي اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺴﺤﺎق اﻟﺼﻮري، ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﻮرات ﻫﺴﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺿﻤﯿمه ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ. و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ، در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ دارﻧﺪ، و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺒﺮاﻧﯿﻬﺎ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﯿﻬﻮن، ﮐﻮه ﺑﺮزﯾﻢ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻬﻮد اﻣﺮوز اﺳﺎﻣﺮﯾﻬﺎ را از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و آراء.2

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮرات ﻣﺠﻮد رﺳﻤﯽ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه، ﺑﻪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي، ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ. و ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺮ دو ﺗﻮرات ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ (ﻋﺰرا) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following 2 Users Say Thank You to mahdishata For This Useful Post:
قدیمی 28-06-2012, 02:51   #3
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض

ﺧﻠﻘﺖ زن و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖﺧﺪواﻧﺪ آدم را از ﺧﺎك آﻓﺮﯾﺪ، ﻓﺮزﻧﺪان آدم را از ﻧﻄﻔﮥ او، اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮ آدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟ آﯾﺎ او ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن ﺧﺎك ﺟﻨﺲ ﮐﻪ آدم آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﯾﺎ از وﺟﻮد ﺧﻮد او؟

«ﺧﺪاوﻧﺪﺧﻮاب ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺮ آدم ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮد، ﭘﺲ آدم ﺧﻮاﺑﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ از دﻧﺪهﻫﺎي او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎي آن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﮐﺮد. ﭘﺮوردﮔﺎر آن دﻧﺪة ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آدم را زﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺶ آدم ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد. آدم ﮔﻔﺖ: او اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﻦ و ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي ﻣﻦ اﺳﺖ. او «إﻣﺮأة» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا او از (ﻣﺮء) (ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺮد) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﯽﭼﺴﭙﺪ و ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.»3

در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«... و زن را اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﮐﻪ آدم اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ﺣﻮا»4

و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از راﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﻮﻟﺲ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
«... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را، زان رو ﮐﻪ ﺑﺪن وي ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ از ﺟﺴﻢ و از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي او. از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﺎ زوﺟﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آن دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.»5

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ اﺷﺎرات روﺷﻦ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ زن از اﺳﺘﺨﻮان (دﻧﺪة آدم) ﻧﻈﺮ دارد.ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻮادث آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻄﺮود ﺷﺪن ﺷﯿﻄﺎن، آﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن آدم را ﻓﺮﯾﺐ داد ﯾﺎ ﺣﻮا را، ﯾﺎ ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ؟ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ؟
اوﻻً، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮرات، ﺗﻮرات ﻋﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي، درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ، (ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺣﮑﺎم 17/2) و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﺣﻮا ﺑﻮد، ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﯾﺐ آدم ﻧﯿﺰ او ﺑﻮد:
«ﻣﺎر ﮐﻪ از ﺣﻠﯿﻪ ﮔﺮﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺣﻮا ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؟ زن ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ: از درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ، اﻣﺎ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻮردن و ﻟﻤﺲ آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ. ﻣﺎر ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ: ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﯾﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ روزي ﮐﻪ آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. و زن دﯾﺪ ﮐﻪ آن درﺧﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﺧﻮب اﺳﺖ، ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز، و اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. از ﻣﯿﻮة آن ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮرد، و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺰ داد، او ﻫﻢ از آن ﺧﻮرد. ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺎز ﺷﺪ، داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮﮔﻬﺎي درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را دوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻦ ﭘﻮش درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.آن دو ﺻﺪاي ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ، ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد روز ﻗﺪم ﻣﯽزد.»

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد آدم از درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮرده، ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ از ﻫﻤﺎن درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدم ﻧﺨﻮري، ﺧﻮرده اي؟»

آدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎك و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺣﻮا ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«آدم ﮔﻔﺖ: زﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻗﺮار دادهاي از (ﻣﯿﻮة) اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داد، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮردم.»
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاء ﻣﺆاﺧﺬه ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ از را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدي؟! زن ﮔﻔﺖ: ﻣﺎر ﻓﺮﯾﺒﻢ داد، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮردم.»
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎر را ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﯿﻔﺮ او را ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﺎم ﺣﻮاء ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده، ﻫﻢ آدم را ﻓﺮﯾﺐ داده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﺮ درﺧﻮر ﺑﺒﯿﻨﺪ:
«ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ رﻧﺠﻬﺎي ﺑﺎرداري ﺗﻮ را، ﺑﺎ درد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ. اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺮ ﺗﻮ آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.»
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﺮ «ﮐﺎر» در زﻣﯿﻦ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮاي ﻏﺬا و ﻧﯿﺎزﻫﺎي و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺪاوﻧﺪ آدم و ﺣﻮاء را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﺎرف ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺧﻮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرﻧﺪ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ.6
در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ از ﺣﻮاء ﺳﺮ زد، آدم ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
«... زﯾﺮا ﮐﻪ آدم اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﻮا، و آدم ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد و ﺑﻠﮑﻪ زن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و در ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ زاﯾﯿﺪن رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺗﻘﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.»7
ﺗﮑﺎت ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن اﺳﺖ زن ﺧﻄﺎ ﮐﺎر اول اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده، ﺑﻠﮑﻪ آدم را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ. ﭘﺲ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات او ﯾﮑﯽ درد زاﯾﯿﺪن اﺳﺖ، و دﯾﮕﺮي واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺷﺘﯿﺎق او ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﻮدش، و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎﻣﺮي ﻣﺮد ﺑﺮ او «ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ» و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺘﺒﺮي ﺑﺮ او «ﺳﯿﺎدت» داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اول ﻣﺮد ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ زن ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺮد اﺳﺖ.

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following User Says Thank You to mahdishata For This Useful Post:
قدیمی 28-06-2012, 08:32   #4
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض


زن در ﺗﻠﻤﻮد


اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ «ﺗﻠﻮد» ﯾﻬﻮدي داده ﺷﺪه اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، زن در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ارزش اﺳﺖ،اﻫﺎﻧﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ آدم و ﺣﻮا، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻮا ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ. ﮐﺘﺎب «اﻟﮑﻨﺰ اﻟﻤﺮﺻﻮد ﻓﯽ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻠﻮد» ﮐﻪ ﮔﺰارش و ﻧﻘﺪ دﮐﺘﺮ «دوﻫﻠﻨﺞ» اﺳﺖ، و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ آن را دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺼﺮ اﷲ اﻧﺠﺎم داده، ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻠﻤﻮد را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻠﻤﻮد در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و آداب آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺸﻨﺎ» ﺑﻮده، ﮐﻪ اﯾﻀﺎح و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﻮده و ﺷﺮﺣﻬﺎي ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ «ﻧﻤﺎﻣﺎراة» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ «ﻣﺸﻨﺎ» و «ﻧﻤﺎﻣﺎراة» را ﺗﻠﻤﻮد اﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. دو ﺗﻠﻤﻮد، ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻤﻮد اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 320 در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 14 ﺟﻠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در واﻗﻊ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي درون ﮔﺮوﻫﯽ و درون دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻠﻤﻮد در ﺳﺎل 1644 در آﻣﺴتردام و در ﺳﺎل 1769، و در ﺳﺎل 1863، و در ﺳﺎل 1839 در ﭘﺮاگ و ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه، ﻧﺴﺨﻪاي از آن ﻧﯿﺰ در ﺑﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻫﺪ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.8


اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻤﻮد


ﺗﻠﻤﻮد را ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺗﻮرات و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، آن را ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺰل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ، آﻣﻮزش آن ﻣﻬﻤﺘﺮ از آﻣﻮزش ﺗﻮرات اﺳﺖ: در ﺧﻮد ﺗﻠﻤﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرات را ﺑﯿﺎﻣﻮزد (ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ) ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده، اﻣﺎ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ «ﻣﻨﺸﺎ» را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ «ﻋﺎﻣﺎراة» (ﯾﻌﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﺸﻨﺎ، ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻠﻤﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را اﻧﺠﺎم داده.»9

«ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ را ﺳﺒﮏ ﺑﺸﻤﺎرد، ﺑﻪ ﻣﺮﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرات را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺳﺰاوار اﺳﺖ.»10
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ دوﻫﻠﻨﺞ در ﺗﻠﻤﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ:
«آدم ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻟﯿﻠﯿﺖ»، ﺑﻪ ﻣﺪت 130 آﻣﯿﺰش و ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ داﺷﺖ،ﮐﻪ از او ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺣﻮا ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺪت ﺟﺰ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﯿﺰي ﻧﻤﯽزاﯾﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮد.»11

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ:
«ﯾﻬﻮدي اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮس دﯾﮕﺮي ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺣﯽ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ، زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ، در ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﻘﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد...، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮدي ﮐﻪ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.»

ﺧﺎﺧﺎم «ﺗﺎم» (ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد) ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: «زﻧﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﻬﻮد، ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ﮐﯿﻔﺮي ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن (ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد) از ﻧﺴﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.»12

درﺑﺎرة زن ﯾﻬﻮدي ﻧﯿﺰ اﺣﮑﺎم دﺷﻮاري وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻠﻤﻮد زن ﯾﻬﻮدي ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد، از ﺷﻮﻫﺮش در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺧﺎم (ﯾﻮﺣﻨﺎن) ﮔﻔﺖ: ﻟﻮاط ﮐﺮدن زوﺟﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ. ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ: در ﺷﺮﯾﻌﺖ (ﯾﻬﻮد) ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﯾﻬﻮدي ﺑﺎزﻧﺶ ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، در ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، زن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﻗﺼﺎب ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را آب ﭘﺰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮرد، ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد.
ﻣﺜﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ: زﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﺧﺎم آﻣﺪ و از ﺷﻮﻫﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﺎﺧﺎم ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد: «دﺧﺘﺮم، ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻢ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺗﻮ را ﻫﻤﭽﻮن «ﻗُﻮﺗﯽ» ﺑﺮاي ﺷﻮﻫﺮت ﻗﺮار داده اﺳﺖ.»13

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following User Says Thank You to mahdishata For This Useful Post:
قدیمی 28-06-2012, 09:31   #5
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض

زن در ﺳﺮآﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ (از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن)


اﮐﻨﻮن ﺑﻪ داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ﻧﮕﺎي ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
1. ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻓﺮﯾﺪن اﺳﻤﺎء را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ آدم آﻣﻮﺧـﺖ، و اﯾـﻦ را ﺳـﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي آدم ﻗﺮار داد:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

(ﺑﻘﺮه/31 ﺗﺎ 34)

«ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﻤﺎء (= ﻋﻠﻢ اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻮﺟﻮدات) را ﺑﻪ آدم آﻣﻮﺧﺖ. ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد: «اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ، اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ!»ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ: ﻣﻨﺰﻫﯽ ﺗﻮ! ﻣﺎ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهاي، ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؛ ﺗﻮ داﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻤﯽ.»ﻓﺮﻣﻮد: «اي آدم! آﻧﺎن را از اﺳﺎﻣﯽ و (اﺳﺮار) اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه ﮐﻦ.»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را آﮔﺎه ﮐﺮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد: آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ؟ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ!»
و (ﯾﺎد ﮐﻦ) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ: «ﺑﺮاي آدم ﺳﺠﺪه و ﺧﻀﻮع ﮐﻨﯿﺪ!» ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺟﺰ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز زد، و ﺗﮑﺒﺮ ورزﯾﺪ، و (ﺑﺮاي ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺒﺮش) از ﮐﺎﻓﺮان ﺷﺪ.»


در ﺗﻮرات ﺳﺎﻣﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻧﻈﺮ داﻧﺎﯾﯽ از آدم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﺎر ﺑﻪ ﺣﻮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«(اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ از اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ، ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ) ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺧﻮردن آن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.»14
اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن اﯾﻦ آدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﻣﯽآورد و ﺟﺎﯾﺰة او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ اوﺳﺖ، ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻮرات (ﻋﺒﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺮي) ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ آدم و ﺣﻮا از درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺧﻮردﻧﺪ، ﭼﺸﻤﻬﺎيﺷﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ «و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ»15 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن آﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ (ان ﻟﮏ ان ﻻ ﺗﺴﺠﻮع ﻓﯿﻬﺎ و ﻻ ﺗﻘﺮي ﻃﻪ/ 118)، اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ آدم و ﺣﻮا ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ را از ﺗﻨﺸﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮد، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.
«يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا...»
(اﻋﺮاف/27)

«اي ﻓﺮزﻧﺪان آدم! ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ، آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد، و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن را از ﺗﻨﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﻮرتﺷﺎن را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ!»
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آدم و ﺣﻮا ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﻟﻐﺰش ﺑﻮد،16 ﻧﻪ ﻋﻠﻢ آدم، ﯾﻌﻨﯽ آدم و ﺣﻮا ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ اﻏﻮاي ﺷﯿﻄﺎن و ﻟﻐﺰش ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻮاء

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻮاﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ، و ﻧﻪ ﻣﺎر ـ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ـ و اﻏﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آدم و ﺣﻮا ﺑﻮده، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻮاء، اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاء ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و آدم در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از اﻏﻮا ﺷﺪن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در آﯾﺎت زﯾﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ:

«مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ.....»(اﻋﺮاف/ 20 ﺗﺎ 22)

ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺸﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺣﺮف زﻧﺪه و ﻫﺮد دو را اﻏﻮا ﮐﺮده اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آدم داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

«وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا»(ﻃﻪ/ 115)

«ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، از آدم ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﺎ او ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد؛ و ﻋﺰم و اﺳﺘﻮاري ﺑﺮاي ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ!» (ﻃﻪ/ 115)

«فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾»(ﻃﻪ/ 120 ﺗﺎ 122)


«وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن او را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: «اي آدم! آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ، و ﻣﻠﮑﯽ ﺑﯽزوال راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ؟» ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو از آن ﺧﻮردﻧﺪ، (و ﻟﺒﺎس ﺑﻬﺸﺘﯿﺸﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ،) و ﻋﻮرﺗﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ و ﺑﺮاي
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮد، از ﺑﺮﮔﻬﺎي (درﺧﺘﺎن) ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺟﺎﻣﻪ دوﺧﺘﻨﺪ! ﺳﭙﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ، و ﺗﻮﺑﻪاش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، و ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﻧﻤﻮد.»

ﺗﻬﺪﯾﺪ آدم از ﺳﻮي ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺒﻮد، ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﻬﺸﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً رﻧﺠﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاء ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد.

«لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾»(طه/ 117 ﺗﺎ 120)

«ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ: «اي آدم اﯾﻦ (اﺑﻠﯿﺲ) دﺷﻤﻦ ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ، ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد. (اﻣﺎ در ﺑﻬﺸﺖ راﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ) ﺗﻮ در آن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؛ و در آن ﺗﺸﻨﻪ ﻤﯽﺷﻮي، و ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب آزارت ﻧﻤﯽدﻫﺪ.»

اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻮرات دارد ﺣﻮاء ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن از ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﻮردن از درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ درد زاﯾﻤﺎن دﭼﺎر ﺷﺪ، ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و آن اﯾﻦ ﮐﻪ، وﻗﺘﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ، آدم، ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ، و در ﮐﻨﺎر زﺣﻤﺘﻬﺎي آدم ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﻮاء ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺎﯾﺪ در زادن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﻬﺸﺖ اﮔﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﯾﻦ درد ﺑﻪ ﺳﺮاغ او ﻧﻤﯽآﻣﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﮑﺎﻓﺎت آدم و ﺣﻮاء رﻧﺠﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد، ﻧﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ دروغ دﯾﮕﺮ.

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
قدیمی 28-06-2012, 09:47   #6
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض

آفرينش حوّا


يكى از نكات مهم ديگر كه در تورات پر رنگ آمده, اين است كه خداوند حوّا را از دنده چپ آدم آفريد, در قرآن چيزى كه به صراحت اين مطلب را بيان كند وجود ندارد. در سوره نساء مى خوانيم:
(يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساءً) نساء/1
اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد, همان كسى كه همه شما را از يك نفس آفريد, و همسرش را (نيز) از (جنس) او خلق كرد, و از آن دو, مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت.
ممكن است از تعبير (منها) چنان به نظر برسد كه منظور همان چيزى است كه در تورات آمده; خلقت حوّا از بدن آدم, ولى دقت در تعبيرات قرآنى مى رساند كه منظور از (منها) يا (منكم) در آيات متعدد (از جنس) او يا (از جنس) شماست. شايد بهترين دليل براى رساندن اين مطلب آيات 20 و 21 سوره روم باشد:
(و من آياته أن خلقكم من تراب ثمّ إذا أنتم بشر تنتشرون. و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة إنّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون) روم/ 21 ـ 20
و از نشانه هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد, سپس به ناگاه انسانهايى شديد و در روى زمين گسترش يافتيد. و از نشانه هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد, و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد. در اين نشانه هايى است براى گروهى كه تفكر مى كنند.
اين آيه, همان گونه كه به آفرينش انسان از خاك اشاره دارد (كه هم مى تواند خلقت آغازين انسان منظور باشد, و هم خلقت عادى انسانها كه از عناصر موجود در زمين آفريده شده اند) همچنين اشاره دارد به آفريده شدن زنان از جنس مردان.
در كتاب (من لايحضره الفقيه) روايتى هست كه از امام صادق(ع) مى پرسند آيا آفريده شدن حوّا از دنده چپ آدم درست است؟ حضرت آن را انكار كرد و فرمود:
(تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً… هل عجز الله أن يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه… حتى ينكح بعضه بعضاً)19
خداوند بسى بالاتر از اين است, آيا خدا ناتوان بود كه براى آدم از غير دنده او همسرى بيافريند كه در نتيجه آدم با قسمتى از (تن) خود ازدواج كرده باشد؟!
احتمال دارد خداوند ازخاكى كه آدم را آفريده حوّا را نيز آفريده باشد, سپس نسل آنها را از آن دو آفريده باشد:
(و بدأ خلق الانسان من طين. ثمّ جعل نسله من سُلالة من ماء مهين)
سجده/7 ـ 8
و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد; سپس انسان را از عصاره آب ناچيز و بى ارزش آفريد.
مى تواند (انسان) اشاره به آدم و حوّا باشد, كه ادامه نسل ايشان با ازدواج و از نطفه بود. البته حتى اگر منظور از انسان فقط آدم باشد, باز هم ادامه نسل او از نطفه اش بوده است.
تفاوت ديدگاه ها
اكنون با مرورى كوتاه, روشن شد كه قرآن به طور اساسى با مطالب توراتها درباره آدم و حوّا تفاوت دارد. منطق توحيدى قرآن از واردآوردن اتهام يك جانبه به حوّا, اتهام دروغگويى و وعده دروغ خدا به آدم و حوّا, بى اطلاعى خدا از كار آدم وحوّا و… به دور است, و هيچ مطلبى در قرآن وجود ندارد كه اگر ذهنيت توراتى را كنار بگذاريم, بر آفريده شدن حوّا از دنده آدم دلالت كند, تعبير (منها) نيز از كاربردهاى قرآن معلوم شد كه به معناى جنس است. وگرنه بايد تعبير (منه) مى آمد, تا ضمير مذكر به آدم بازگردد.
اما متأسفانه تفاسير, بويژه تفاسير مأثورى كه از صحابه و يهوديان تازه مسلمان و… مطالب زيادى را بدون نقد و بررسى نقل كرده اند مطالب زيادى را در تفسير قرآن وارد كرده اند كه گويى به گونه مستقيم از تورات يا ديگر منابع اسرائيلى گرفته اند; از جمله تفسير طبرى. البته چنين داستانهايى در منابع شيعه و سنّى راه يافته است, به گونه اى كه در برخى موارد نه تنها با منطق قرآن نمى سازد, بلكه درست در نقطه مقابل منطق قرآنى قرار دارد.

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
قدیمی 28-06-2012, 09:49   #7
!Challenge Everything
 
mahdishata آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: اخر الزمان
نوشته ها: 7,642
Thanks: 11,918
Thanked 16,253 Times in 5,726 Posts
پیش فرض

روايتهاى اسرائيلى در داستان آدم


منطق قرآن را درباره آدم, حوّا و آفرينش آن دو مورد توجه قرارداديم, و ديديم كه چه تفاوتهاى اساسى ميان قرآن و توراتهاى موجود هست. اما برخى از مسلمانان كه سابقه يهودى گرى داشتند, در تفسير قرآن از داستانهاى تورات يا ساير منابع يهودى بهره مى بردند. يكى از اين افراد وهب بن منبه است.
روايتى را طبرى از عمربن عبدالرحمن و او از وهب بن منبه نقل كرده است كه مضمون آن چنين است:
(هنگامى كه خدا آدم و ذريه او يا همسرش را ـ ترديد از طبرى است, و گرنه در اصل كتاب او ذريه آمده است ـ او را از خوردن درخت منع كرده, درخت ممنوعه شاخه هايى داشت به هم پيچيده, ميوه اى داشت كه فرشتگان براى جاويدان ماندن از آن مى خوردند, اين همان ميوه اى بود كه خدا آدم و همسرش را از خوردن آن منع كرده بود. هنگامى كه ابليس تصميم گرفت آن دو را بلغزاند داخل شكم مار شد, مار چهار پا داشت مانند پاهاى شتر و از بهترين جنبدگانى بود كه خدا آنها را آفريده است, هنگامى كه مار داخل بهشت شد ابليس از شكم آن خارج گرديد, از ميوه درخت ممنوعه گرفت و پيش حوّا آورد و گفت: (به اين درخت نگاه كن, چقدر خوش بو, خوش طعم و خوش رنگ است) حوّا آن را گرفت و از آن خورد, سپس آن را پيش آدم آورد و گفت: (به اين درخت نگاه كن, چقدر خوش بو, خوش طعم, وخوش رنگ است.) پس آدم از آن خورد, ناگهان عورتهاى آن دو برايشان آشكار شد, آدم در داخل همان درخت پنهان شد, پروردگارش او را صدا زد! اى آدم! كجايى؟)
گفت: (من اينجا هستم, پروردگارا!)
پروردگار گفت: (مگر بيرون نمى آيى؟!)
آدم گفت: (از تو, اى پروردگار, خجالت مى كشم)
خدا گفت: لعنت بر خاكى كه تو از آن آفريده شده اى, لعنتى كه ميوه آن را به خار تبديل كند, گفت: در بهشت و در زمين بهتر از درخت موز و درخت سدر نبود.
خدا گفت: (اى حوّا! تو كسى بودى كه بنده مرا فريفتى, پس تو حامله نمى شوى جز اينكه آن را با رنج حمل كنى, و هنگامى كه بخواهى بارت را بر زمين نهى بارها نزديك به مرگ مى شوى, و به مار گفت: تو هستى كه آن ملعون (ابليس) در (شكم) تو داخل شد تا بنده مرا فريفت, تو نيز ملعون هستى; لعنتى كه پاهاى تو را به شكمت فرو خواهد برد, براى تو رزقى جز خاك نخواهد بود, تو دشمن بنى آدم هستى و آنان دشمن تو, هرگاه تو به يكى از آنها بر بخورى از پشت او را مى گيرى, و هرگاه او به تو برخورد كند سرت را خواهد فشرد.)
عمربن عبدالرحمن, راوى داستان, از وهب بن منبه پرسيد مگر فرشتگان غذا مى خوردند؟
وهب در پاسخ گفت: خدا هر چه بخواهد مى كند.)20
اما بايد گفت: درست, خدا هرچه بخواهد مى كند, اما نمى توانيم هر چه خواستيم به او نسبت دهيم, اگر راست باشد كه فرشتگان از ميوه درخت ممنوعه مى خوردند و جاودانه مى شدند, چرا آدم به اين امتياز دست نيافت با اينكه از آن ميوه خورد….
با مقايسه معارف قرآنى با محتواى تورات كنونى كه در قسمتهاى پيشين انجام شده مى بينيم كه دراين مطلب نقل شده از وهب بن منبه رنگ و بوى توراتى حاكم است; خدايى كه آدم را گم كرده و جست وجو مى كند, محكوم شدن حوّا به تنهايى ـ بدون توجه تقصير به آدم ـ , كيفر حوّا, كيفر مار كه پاى خود را از دست مى دهد, و غذايى كه براى او مقرر مى شود: خاك! بدين سان مى بينيم كه معارف بلند قرآنى در سست انگارى اسطوره سرايى ساده انديشان, ناآگاهان و يا تحريف گران گم مى شود.
نمونه هايى از اين دست فراوانند كه تنها به يك مورد ديگر اشاره خواهيم كرد.
پيش از اين بيان شد كه در منطق قرآن زن و مرد هر دو انسان هستند; هر دو مكلف, و هر دو پاداش و كيفر كارهاى خويش را خواهند ديد. اما در اين نمونه, زن موجودى پست است:
(شيطان حوّا را درباره درخت ممنوعه وسوسه كرد, تا اينكه او را پيش درخت آورد, پس از آن در نظر آدم زيبا كرد, مى گويد: آدم حوّا را براى نيازى كه داشت به سوى خود فرا خواند, اما حوّا گفت: (نه)! مگر اينكه بيايى اينجا, آدم آمد و (درخواست هم خوابگى كرد) حوّا گفت خير! مگر اينكه از اين درخت بخورى, و بدين سان هر دو از آن خوردند, پس ناگهان شرمگاهشان آشكار شد, آدم فرار كرد و اين سو و آن سوى بهشت مى دويد, پس پروردگارش او را صدا زد: اى آدم! آيا از من فرار مى كنى؟)
گفت: (نه, اى پروردگار, ولى از شرم تو فرار مى كنم.)
خدا گفت: (آدم! از چه كسى فريب خورده اى؟)
آدم گفت: (پروردگارا از سوى حوّا.)
خداوند گفت: (پس بر من است كه او را در هر ماه يك بار مبتلا به ديدن خون سازم, همان گونه كه درخت خون شده است, و بر من است كه او را (سفيه) گردانم, اگر چه حوّا را (حليمه) و بردبار آفريده بودم. و بر من است كه او را طورى قرار دهم كه با سختى (يا كراهت) حامله شود و از حمل فارغ شود, در حالى كه او را به گونه اى آفريده بودم كه به آسانى حامله شده به آسانى وضع حمل كند.)
ابن زيد, (راوى اين روايت) اضافه مى كند:
(اگر بلايى كه حوّا دچار آن شد نبود, زنان دنيا حيض نمى شدند و حليمه (بردبار) بودند (نه سفيه و سبك سر) آسان وضع حمل مى كردند.)21
بنابراين نقل, درست مطابق تورات, گناه آدم نيز تقصير حوّا بود. حيض, دشوارى زايمان و دوره باردارى زنان, به دليل گناهى است كه حوّا مرتكب شده است. از همه مهم تر, زن (سفيه) است و اين حكم خداست… !
طبرى, چنان كه گذشت, همه آنچه را ديگران گفته اند نقل كرده, هرچند نقل او به معناى پذيرفتن هم نبوده, اما اين نقل قول ها در تفسير طبرى محصور نمانده, و به بيشتر تفاسير بعدى نيز راه يافته است. بديهى است كه وجود اين كاستى در برخى از بيانهاى تفسيرى به معناى بى ارج شدن همه تفسيرها و يا مطالب يك تفسير نيست, بلكه تنها يادكرد اين واقعيت تلخ براى آن است كه اهل پژوهش و تحليل و اصحاب سخن و موعظت در نقل روايات و بيان تفسير آيات, دقتى دوچندان داشته باشند, تا با پرهيز از تأثيرپذيرى از انديشه هاى غيراسلامى درباره زن, چهره منطقى وحى و منبع اصيل وحيانى ـ قرآن ـ را در نظر اهل دانش و درايت تيره و تار نسازند.
كوتاه سخن اينكه باور منفى درباره زنان در تفسير برخى از مفسران, ريشه در اسرائيليات و روايات مجعول دارد, و با منطق قرآن (از جمله آيات آخر سوره آل عمران و آغاز سوره نساء) تفاوت دارد, زيرا منطق قرآن چنان چيزى را تأييد نمى كند.
پی نوشت‌ها:
1. ذهبى, محمد حسين, الاسرائيليات فى التفسير و الحديث, دار الايمان, دمشق, 1405, 19.
2. التوراة السامرية, ترجمه از عبرى به عربى: ابو الحسن اسحق الصورى, مصر, دار الانصار.
3. تكوين اصحاح, 2/21ـ24.
4. عهد جديد, رساله اول پولس به تيمو تاؤوس, باب 2, 11ـ14.
5. عهد جديد, رساله پولس به افسسيان, باب 5, 28ـ32.
6. تكوين اصحاح, 2/17.
7. تكوين اصحاح سوم, متن عربى.
8. عهد جديد, رساله اول پولس به تيمو تاؤوس, باب 2, 13ـ15.
9. الكنز المرصود فى قواعد التلمود, 47ـ49.
10. همان, 50.
11. همان.
12. همان, 60.
13. همان.
14. همان, 95.
15. همان, 96ـ97.
16. تكوين اصحاح, جلد دوم, شماره 5.
17. همان, 3/7.
18. بايد دانست كه لغزش آدم به گفته مفسران, تخلف از امر ارشادى بوده نه مولوى. در اينجا مباحث كلامى مربوطه مورد نظر نيست و منظور ما تنها بيان تفاوت ظواهر قرآن با تورات است.
19. مغنيه, محمد جواد, التفسير الكاشف, بيروت, دار العلم للملايين, 1981م, 1/85.
20. طبرى, محمد بن جرير, جامع البيان فى تأويل آى القرآن, بيروت, دار الكتب العلمية, 1992م, 1/273.
21. همان, 1/274.

امضای mahdishata
Give GOD your skullاگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست


امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به محمد حنفیه

{محتواي مخفي}


cpu: core i5 3470 up to 3.60 GHz 6M Cache
mainboard:ASUS P8H77-V LE
ram: 1*8 kingstone
hdd:500 seagate+ 1tra western green+3tra seagate
power:535 green
خدا با ماست!
mahdishata آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
لینک ها
پاسخ

آموزش قرار دادن مطلب ، نظر و فعاليت در نورآسمان

لیست کامل لینک های جالب و مفید لینکدانی نورآسمان


برچسب ها
فریب, فریب شیطان, قران, مقایسه زن در قران و تلمود, مقایسه زن در قران و تورات, مرد, نحوه فریب خوردن ادم و حوا, نحوه افرینش زن, افرینش, افرینش زن در قران, افرینش زن در تلمود, افرینش زن در تورات, ایا حوا ادم را فریفت؟, ایا زن از دنده چپ مرد متولد شد؟, ادم, تلمود, تورات, حق, حقوق, حقوق زن در تلمود, حوا, زن, شیطان


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
کاربران دعوت شده

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


TwitterFacebookGoogle Plushttps://telegram.me/basijtvRSS Feed@basijtv

مسئولیت مطالب و نظرات مندرج در سایت بر عهده شخص ارسال کننده بوده و سایت نورآسمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال موضوعات مطرح شده ندارد.
در صورت تمایل با رایانامه سایت به ادرس nooreaseman@chmail.ir تماس حاصل کنید.


اکنون ساعت 09:30 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2

vBFarsi Language Pack Version 4.0 beta1