شما در انجمن های ما ثبت نام نکرده اید یا هنوز وارد نشده اید . در صورتی که عضو نیستید همین حالا ثبت نام کنید.    
انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان

Help

فروشگاه طب اسلامی ، سنتی ، موادآرایشی ، بهداشتی و پوستی ارگانیک اسرار الشفاء


بازگشت   انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان > اسلام > اخلاق > عرفان


پاسخ
 
LinkBack ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی 12-02-2012, 01:11   #41
کاربر کوشا
 
mahdi1994 آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Aug 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 327
Thanks: 672
Thanked 981 Times in 277 Posts
پیش فرض

40-باهیچ کس جنگ مکن که جنگ نه کارمحتشمان است بلکه شغل زنان است باکودکان.
41-طریقه محتشمان چنین است که درتابستان نیم روز قیلوله کنندواگرخواب نیایددرخلوت خانۀ خودباشندتاگرماشکسته بود.
42-چون براسب نشینی براسب کوچک منشین که مرداگرچه بزرگ منظرباشدبراسب کوچک حقیرنماید،واگرحقیربودبراس ب بزرگ به شکوه نماید.
43-ازمرگ مترس وبدان که تاتن خودرابخوردسگان ندهی خودرابه نام شیران نتوان کرد،هرکه بزایدروزی بمیرد.
44-مال رانکاه دارکه چیزی به دشمن بگذاری به که ازدوستان بخواهی،چیزی اگرچه کم بودنگاهداشتی آن واجب دان،که هرکه چیزکم نگاه نتواندداشت بسیارراهم نگاه ندارد.
45-امانت نگاهداری مکن زنهارکه سعی عبث به توماند،هرگاه ردنکنی خائن وتبه روزگارخواهی بود،وچنانچه ردکنی کاری نکرده باشی مال مردم راداده باشی واصلاًصاحب آن ممنون نباشدوچنانچه تلف شودبدنام بشوی.
46-تاتوانی سوگندمخور.
47-درمعامله ازمماسکه وسعی درقیمت کوتاهی مکن که آن نیمی ازتجارت است.
48-صبورباش که صبوری دوم عاقلی است.
49-درخانه خریدن اول همسایه راملاحظه کن.
50-سعی کن تاخانه درجائی خری که توانگرترین همسایگاه باشی،وفقیرتربلکه مساوی نباشی.
51-همسایگان راهدیه فرست وطعام ده تامحتشم ترین ایشان باشی.
52-طفلان همسایگان رابنواز.
53-بام خودراازبام همسایه بلندترکن تامردمان رادرتودیدارنباشد.
54-زنی که محتشم ترازتوباشدمخواه.
55-هیچ بزرگی رادرخانه خوددربرابرزن راه مده اگرچه پیروسیاه باشد.
56-بافرزندان وبرادران خودهیوب باش تاتراخوارندارندوازتوترسان باشند.
57-فرزندان راپیشه بیاموزکه آن عیب نیست بلکه هنراست هرچندازمحتشمان باشند.
58-هرچه داری اول خرج دخترکن وشغل وی بسازو ویرا درگردن کسی بندکه تاازغم اوبرهی،امادختردوشیزه راشوی دوشیزه گزین.
59-دامادبایدکه ازتوفروتربودهم به نعمت وهم به حشمت تااوبه توفخرکندنه توبه او.
60-دوستی که ازتوبدون حجت پرگله شودبه دوستی آن اعتمادمکن.
61-بانیکان وبدان دوستی کن بانیکان بدل بابدان به زبان.

امضای mahdi1994
از ماموریت که برگشت خوشحال بود:
پرسید: راستی فرمانده ! گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
ابلیس جواب داد : امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ، اینها که گناه می کنند امامشان دیرتر می آید....************مثل هر جمعه با یک بغل پرونده از اتاق زد بیرون
هنوز قدم از قدم برنداشته با کنجکاوی پرسیدم : این هفته پرونده ها چطور بود؟
یک نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و در حال که با سر به اتاق اشاره می کرد ، آرام گفت:
صدای گریه آقا را نمی شنوی؟
mahdi1994 آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following 3 Users Say Thank You to mahdi1994 For This Useful Post:
قدیمی 12-02-2012, 01:11   #42
کاربر کوشا
 
mahdi1994 آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Aug 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 327
Thanks: 672
Thanked 981 Times in 277 Posts
پیش فرض

62به دوستی کسی که به دشمن تودوست باشدزنهارهزارزنهاراعتمادم کن.
63-اگرترادشمنی باشددلتنگ مشوکه هرکه رادشمن نباشدبی قدروبهاباشد.
64-خویشتن رابه دشمن بزرگ نمااگرچه افتاده باشی،جسارت راکاربروخودراازافتادگان منمای.
65-بیشترازدشمن خانگی وهمسایگان وخویشان حذرکن.
66-باهیچ کس یک دل دوستی مکن ولیکن دوستی مجازی کن.
67-ازسفیهان وجنگجویان واوباش یعنی کسانی که از سخن بدگفتن مضایقه ندارندبردبارباش ولیکن باگردنکشان گردنکش باش.
68-بادوست ودشمن آهستگی وچرب گوی،وهرچه گوئی ازنیک وبدهمان راچشم دار.
69-هرچه نخواهی بشنوی مردمان رامشنوان البته.
70-هرچه پیش مردمان نتوانی گفتن ازپس مردم مگوی.
71-برناکرده لاف مزن وچون کنم مگوی وچون کردم گوی.
72-زبان خویش رابرکسی بسته دارکه اگرخواهدزبان خویش برتوتواندگشاد.
73-ازاژدهای هفت سرمترس وازمردم سخن چین بترس.
74-هیچ کس رابی قدرستایش مکن که اگروقتی بیایدنکوهیده ندانی.
75-هرکه دانی به کارتوآیدازاعراض وخشم خویش مترسان،واگرگناه کنددرگذران.
76-هرسخن که شنیدی انگشت درآن مپیچ.
77-زودبهرچیزخشمناک مشوودروقت خشم خشم فروبر.
78-اگرجائی بایدتراعفووعذرخواستننگ مدار.
79-ای پسراگرواعظ شوی برسرمنبرروی باک مداروچنان دان که مجلسیان توبهائمندتابه سخن درنمانی واگربه سخن احیاناًدرمانی باک مداروبه صلوات وتهلیل وأمثال آن بگذران وبه زودی به سخن دیگررو،وبه سرمنبرترشرومباش.
80-ای پسراگرقاضی ومفتی شوی بایددرمجلس حکم هیوب باشی وبی خنده وترشرو،وأندک گوی باش وبسیارشند

امضای mahdi1994
از ماموریت که برگشت خوشحال بود:
پرسید: راستی فرمانده ! گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
ابلیس جواب داد : امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ، اینها که گناه می کنند امامشان دیرتر می آید....************مثل هر جمعه با یک بغل پرونده از اتاق زد بیرون
هنوز قدم از قدم برنداشته با کنجکاوی پرسیدم : این هفته پرونده ها چطور بود؟
یک نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و در حال که با سر به اتاق اشاره می کرد ، آرام گفت:
صدای گریه آقا را نمی شنوی؟
mahdi1994 آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following 3 Users Say Thank You to mahdi1994 For This Useful Post:
قدیمی 12-02-2012, 01:11   #43
کاربر کوشا
 
mahdi1994 آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Aug 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 327
Thanks: 672
Thanked 981 Times in 277 Posts
پیش فرض

81-اگرتاجرشوی معامله باگروهی کن که زیردست توباشند،واگرباقوی ترازخودمعامله کنی باکسی کن که صاحب مروّت ودیانت باشد.
82-تاتوانی بنسیه معامله مکن،نقدکم نفع به ازنسیه بسیارسوداست.
83-بهترین متاع های تجارت آن بودکه به من وسنگ خرندوبه مثقال ودرم فروشند.
84-تاجربایدچیزی که تغییردرآن به هم رسدومردنی وشکستنی باشدنخرد.
85-تاجربایدبهرشهررودخبر اراجیف ندهدودرخبرخوش مطلقاًتقصیرنکند،وخبرمردن احدی رابدون ضرورتنگوید.
86-درسفربایدمکاری راازخودخوشنودنگاه دارد.
87-درشهری که واردشدباسه طایفه آشنائی کند:توانگران بامروت،جوانمردان عیارپیشه،راه بانان ویوم شناسان.
88-اگرلابدی معامله بنسیه کنی باچندطایفه مکن:کم چیزونوکیسه وکودک وقاضی ومفتی وشیخ الاسلام.
89-هیچ نوشته رابرخودحجت مسازیعنی چیزی منویس که روزی برتوحجت شود.
90-زودبه زودبااهل حساب خودمحاسبه کن.
91-ای فرزنداکتفاء به دوستان مکن وپیوسته دوستان نوگیر،امادوستان کهن راازدست مده.
92-اگردهقان باشی نگذارهرچه کاری که ازوقت بگذردواگرده روز پیش ازوقت کاری بهترازآن است که ده روزپس ازوقت.
93-چون زراعت کنی تدبیرسال دیگرامسال کن.
94-اگرکاسب باشی زودکارباش وبه اندک سودقناعت کن تایک باره ده یازده کنی دوباره دو نیم توانکرد،ومردم رابلجاج ومکابره مگریزان.
95-ای فرزنداگرمقرّب پادشاه باشی بدون ضرورت سخن برخلاف مرادپادشاه مگوی وبااولجاج مکن اوراجزنیکوئی میاموز.
96-درپیش پادشاه عیب کسی رامگوی که ترابدنفس شناسد.
97-ارآن سفره که نان خوری بدگویی مکن.
98-جوانمردباش واصل جوانمردی سه چیزاست:هرچه بگوئی بکنی،خلافراست نگوئی،شکیب وصبرراکاربندی.
99-زنهارکه مال خودراضایع نگذاری اگرچه پوست خربزه باشدکه گاه است ترابکارآید،واگرچه زیادتی شربت آب یابرگ درختان باشد.
100-قانع باش وقناعت پیشه کن که اصل همه پندها این است وسایرفرعندوالله علم.
منبع:حکایت های نراقی.تحقیق، تصحیح وتعلیق:استادعلامه حسن زاده آملی.(روحی فداه)

امضای mahdi1994
از ماموریت که برگشت خوشحال بود:
پرسید: راستی فرمانده ! گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
ابلیس جواب داد : امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ، اینها که گناه می کنند امامشان دیرتر می آید....************مثل هر جمعه با یک بغل پرونده از اتاق زد بیرون
هنوز قدم از قدم برنداشته با کنجکاوی پرسیدم : این هفته پرونده ها چطور بود؟
یک نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و در حال که با سر به اتاق اشاره می کرد ، آرام گفت:
صدای گریه آقا را نمی شنوی؟
mahdi1994 آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following 3 Users Say Thank You to mahdi1994 For This Useful Post:
قدیمی 16-02-2012, 15:02   #44
مدیر ارشد انجمنهای نور آسمان
 
محبّ الزهراء آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2010
محل سکونت: ماه
نوشته ها: 17,016
Thanks: 31,941
Thanked 50,449 Times in 14,794 Posts
پیش فرض


امضای محبّ الزهراء
طاعـــــــت از دست نیاید ، گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد


!


بعداز اين لطفي ندارد حکـمراني بر دلم
شهر ويـران گشته فرماندار مي خواهد چه کار . . .
محبّ الزهراء آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following 2 Users Say Thank You to محبّ الزهراء For This Useful Post:
قدیمی 16-02-2012, 16:13   #45
اخراج شده
 
يادشهيد آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Nov 2011
نوشته ها: 3,189
Thanks: 8,807
Thanked 4,774 Times in 2,280 Posts
پیش فرض

این قضیه با همه باش و بی همه باش یعنی چی؟
این همون باب نود یکم مصباح الشریعه است یا نه یه چیز دیگه هست؟
يادشهيد آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
قدیمی 17-02-2012, 11:23   #46
کاربر کوشا
 
mahdi1994 آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Aug 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 327
Thanks: 672
Thanked 981 Times in 277 Posts
پیش فرض

آقای حسن زاده کلآ اخلاق خاصی داره.....ما یه بار تو قم دوتا از دوستامون تو خیابون بهش سلام کردن جواب داد....فکر کنم به احوال پرسی که رسید...عصبانی شد و رفت.....همیشه میگه دور من رو نگیرید برید سراغ صاحب خودتون
یکی از دوستان میخواست جواب سوالی رو بگیره.....از قم تا یه روستایی اطرافش مسافت طولانی رو پیاده رفت و نصفه شب رسید تا شاید آقا جواب بدن...و دادن الحمدلله

امضای mahdi1994
از ماموریت که برگشت خوشحال بود:
پرسید: راستی فرمانده ! گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
ابلیس جواب داد : امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ، اینها که گناه می کنند امامشان دیرتر می آید....************مثل هر جمعه با یک بغل پرونده از اتاق زد بیرون
هنوز قدم از قدم برنداشته با کنجکاوی پرسیدم : این هفته پرونده ها چطور بود؟
یک نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و در حال که با سر به اتاق اشاره می کرد ، آرام گفت:
صدای گریه آقا را نمی شنوی؟
mahdi1994 آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following User Says Thank You to mahdi1994 For This Useful Post:
قدیمی 18-02-2016, 12:29   #47
اگه نباشه جاش خالی می مونه
 
Alessandro آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jul 2014
نوشته ها: 185
Thanks: 83
Thanked 372 Times in 173 Posts
پیش فرض

🌷🍁🌻🍁💐🍁
🍂🍃🍂🍃
🌿🌱
🌼
🌹 انسان کامل

در مسائل عرفان ، حرف از اذکار مطرح است که در اجتماع ، انسان باید ذاکر باشد که اگر ذکر و ذاکر نباشد ، همه تباه می شوند و همه ی اعضای انسان ذاکرند و همه ی افراد انسان به فرد ذاکر باقی اند که همان انسان کامل است و او امام قافله ی موجودات از نبات و جماد و حیوان و انسان است که قطب همه است و حتی همه ی نفوس گرداگرد او در طواف اند و حتی عقول نیز .
و او مظهر اسم شریف الله است و لذا کعبه ی همه مظاهر اسماء است و همه رو به سوی کعبه ی او دارند که " ان الی ربک المنتهی " و این انسان کامل صورت عینی است و لف و جمع و متن است و قرآن صورت کتبیه اوست چنانچه که عالم خارج صورت عینیه خاتم است و قرآن سفره ای است که همه سر این سفره اند " اقرا وارق ".
این همه موجودات ، فرقان این قرآن اند که قرآن صورت کتبی انسان کامل است که ذاکر حق است و همه به او متکی اند . فافهم📚 منبع : شرح فصوص قیصری علامه حسن زاده
💫💫💫💫💫💫

امضای Alessandro بــابـــــا آبــــــ داد

بــابـــــا نــــــان داد

بعــــــدش جنگ شد

بــابـــــا جــــــــان داد...
Alessandro آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
The Following User Says Thank You to Alessandro For This Useful Post:
قدیمی 18-02-2016, 12:31   #48
همکار انجمن
 
safaeei آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Apr 2009
محل سکونت: پيش خدا
نوشته ها: 3,354
Thanks: 1,819
Thanked 5,121 Times in 2,001 Posts
پیش فرض

🌷🍁🌻🍁💐🍁
🍂🍃🍂🍃
🌿🌱
🌼
💠 قدم اول سلوک


هركس كه هواى كوى دلبر دارد
از سر بنهد هر آنچه در سر دارد

ورنه به هزار چله ار بنشيند
سودش ندهد كه نفس كافر دارد

برادرم قدم اول در سلوك ، توبه و پاكى از گناه و دورى از گفتار ناپاك , و كردار و انديشه هاى ناشايسته و خوي هاى نكوهيده است . در كلام خداى غفور رحيم نيكو تدبر كن كه فرمود : " ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين " سعى كن تا محبوب كردگار شوى . از شيخ عارف شبسترى يادى شود :

موانع تا نگردانى ز خود دور
درون خانه ی دل نايدت نور

موانع چون درين عالم چهار است
طهارت كردن از وى هم چهار است

نخستين پاكى از احداث و انجاس
دوم از معصيت و ز شر وسواس

سيوم پاكى ز اخلاق ذميمه است
كه با وى آدمى همچون بهيمه است

چهارم پاكى سر است از غير
كه اينجا منتهى مى گرددش سير📚 منبع : کتاب نامه ها برنامه ها
💫💫💫💫💫💫


ارسال شده از Tapatalk آندروید.
safaeei آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
لینک ها
The Following User Says Thank You to safaeei For This Useful Post:
پاسخ

آموزش قرار دادن مطلب ، نظر و فعاليت در نورآسمان

لیست کامل لینک های جالب و مفید لینکدانی نورآسمانکاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
کاربران دعوت شده
asra12321

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
درسهايي از حضرت علامه حسن زاده آملی vorojax مباحث ديگر بخش اسلامی 1 15-09-2013 09:33
رمزگشائي حديثي علامه طباطبايي از عالم ذر يادشهيد شخصيت های مرتبط با جهان اسلام 0 06-02-2012 17:20
(زندگینامه تصویری حضرت علامه حسن زاده آملی)؟ javadkhan شخصيت های مرتبط با جهان اسلام 0 17-08-2011 23:18
حضرت فقيه عاليقدر علامه حلي(ره) monji_2008 شخصيت های مرتبط با جهان اسلام 0 22-11-2010 10:57
مفسر بزرگ شیعه علامه طباطبائی رحمه الله محبّ الزهراء شخصيت های مرتبط با جهان اسلام 3 20-11-2010 23:02

TwitterFacebookGoogle Plushttps://telegram.me/basijtvRSS Feed@basijtv

مسئولیت مطالب و نظرات مندرج در سایت بر عهده شخص ارسال کننده بوده و سایت نورآسمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال موضوعات مطرح شده ندارد.
در صورت تمایل با رایانامه سایت به ادرس nooreaseman@chmail.ir تماس حاصل کنید.


اکنون ساعت 16:17 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2

vBFarsi Language Pack Version 4.0 beta1